Login:  Password: 

Filter:  
DKP-System User
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Letzter Raid
1 Proteus 0 0 0 0 0 Tempelmeister 55 Jedi-Wächter  
2 Arttodyen 0 0 0 0 0 Templer 65 Kommando  
3 Desorrow 0 0 0 0 0   23 Jedi-Schatten  
4 Chak'ti 0 0 0 0 0   16 Jedi-Hüter  
5 Gwaihir 0 0 0 0 0   60 Jedi-Wächter  
6 Zaphyliaa 0 0 0 0 0   13 Jedi-Schatten  
7 Djuna (Casio Tank) 0 0 0 0 0   65 Jedi-Schatten  
8 Artty 0 0 0 0 0   65 Schurke  
9 Lyrandis 0 0 0 0 0   60 Jedi-Wächter  
10 Sodors 0 0 0 0 0   56 Schurke  
11 Joneesh 0 0 0 0 0   65 Saboteur  
12 Ratuk 0 0 0 0 0   24 Sith-Juggernaut  
13 Medusa 0 0 0 0 0   32 Sith-Attentäter  
14 Zenyraa 0 0 0 0 0   60 Jedi-Wächter  
15 Dalkit'iwan 0 0 0 0 0   60 Revolverheld  
16 Asamaa 0 0 0 0 0   21 Kommando  
17 Lan'na 0 0 0 0 0   65 Saboteur  
18 Cyrrus 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
19 Zaphyraa 0 0 0 0 0   47 Jedi-Gelehrter  
20 Avrenum 0 0 0 0 0 Rat 60 Jedi-Hüter  
21 Kurtwood 0 0 0 0 0   65 Kommando  
22 Kirocy 0 0 0 0 0   55 Kommando  
23 Sensani 0 0 0 0 0   31 Jedi-Gelehrter  
24 Taylorus 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
25 Vylia 0 0 0 0 0   29 Kommando  
26 Reedia 0 0 0 0 0   50 Söldner  
27 HannahSolo 0 0 0 0 0   20 Schurke  
28 Bembel 0 0 0 0 0   19 Jedi-Schatten  
29 Jarodsmith 0 0 0 0 0 Templer 65 Revolverheld  
30 Quishala 0 0 0 0 0   65 Revolverheld  
31 Almanla 0 0 0 0 0   30 Jedi-Gelehrter  
32 Serrambria 0 0 0 0 0   50 Jedi-Wächter  
33 Allavera 0 0 0 0 0   35 Schurke  
34 Juren'dar 0 0 0 0 0   55 Sith-Hexer  
35 Léená 0 0 0 0 0   55 Kommando  
36 Powpow 0 0 0 0 0   33 Jedi-Wächter  
37 Harogat 0 0 0 0 0   26 Jedi-Hüter  
38 Akartas 0 0 0 0 0 Templer 60 Jedi-Schatten  
39 Thardoran 0 0 0 0 0   60 Kommando  
40 Vilaz 0 0 0 0 0   65 Frontkämpfer  
41 Arttodyun 0 0 0 0 0 Templer 65 Kommando  
42 Concan 0 0 0 0 0 Templer 55 Jedi-Hüter  
43 Cargat 0 0 0 0 0   55 Jedi-Schatten  
44 Alisiá 0 0 0 0 0   55 Jedi-Gelehrter  
45 Arfana 0 0 0 0 0 Templer 65 Jedi-Gelehrter  
46 Dormian 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
47 Tyranissos 0 0 0 0 0   60 Sith-Hexer  
48 Asmmyra 0 0 0 0 0   55 Jedi-Gelehrter  
49 Jor'al-kel 0 0 0 0 0   60 Sith-Attentäter  
50 Aren-laa 0 0 0 0 0 Templer 60 Schurke  
51 Zartaz 0 0 0 0 0   34 Sith-Juggernaut  
52 Gorald 0 0 0 0 0 Templer 55 Jedi-Hüter  
53 Ha'rriss 0 0 0 0 0 Templer 55 Kommando  
54 Screeger 0 0 0 0 0   55 Revolverheld  
55 Cecelis 0 0 0 0 0   60 Kommando  
56 Koyi'Ven 0 0 0 0 0   40 Jedi-Wächter  
57 Kusa'Ayva 0 0 0 0 0   58 Scharfschütze  
58 Ryumaster 0 0 0 0 0 Botschafter 55 Jedi-Wächter  
59 Tallulah (Casio Heal) 0 0 0 0 0   65 Kommando  
60 Warwild 0 0 0 0 0   55 Jedi-Gelehrter  
61 Zybal 0 0 0 0 0   55 Sith-Hexer  
62 Wilgard 0 0 0 0 0   55 Jedi-Hüter  
63 Jancanto 0 0 0 0 0   55 Jedi-Schatten  
64 Adamemnon 0 0 0 0 0   38 Jedi-Wächter  
65 Arttodyan 0 0 0 0 0   65 Revolverheld  
66 Fungina 0 0 0 0 0   65 Kommando  
67 Xabendo 0 0 0 0 0   65 Sith-Hexer  
68 Arfanaa 0 0 0 0 0   65 Kommando  
69 Alunga-danhaty 0 0 0 0 0 Rat 70 Jedi-Gelehrter  
70 Arttodyon 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
71 Alanaa 0 0 0 0 0   29 Schurke  
72 Arttodyin 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
73 Asaraa 0 0 0 0 0   54 Jedi-Gelehrter  
74 Nofrete 0 0 0 0 0   55 Jedi-Schatten  
75 Re'vilok 0 0 0 0 0   60 Jedi-Hüter  
76 Zantaklautsdir 0 0 0 0 0   35 Revolverheld  
77 Klintwood 0 0 0 0 0   65 Kommando  
78 Samoell 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
79 Idalil 0 0 0 0 0   55 Schurke  
80 Barek'tarr 0 0 0 0 0   55 Jedi-Wächter  
81 Ascuna 0 0 0 0 0   55 Revolverheld  
82 Shafeek 0 0 0 0 0   65 Sith-Marodeur  
83 Elenora 0 0 0 0 0   23 Kommando  
84 Doc-Holliday 0 0 0 0 0   35 Revolverheld  
85 T'empest 0 0 0 0 0   65 Sith-Hexer  
86 Kobald 0 0 0 0 0   65 Söldner  
87 Vendet'a 0 0 0 0 0   65 Sith-Marodeur  
88 Zeshra 0 0 0 0 0   56 Sith-Hexer  
89 Kuwanyauma 0 0 0 0 0   65 Jedi-Wächter  
90 Xaveríus 0 0 0 0 0   65 Scharfschütze  
91 Arranec 0 0 0 0 0 Templer 60 Jedi-Hüter  
92 Feli'na 0 0 0 0 0   65 Jedi-Schatten  
93 Asoraa 0 0 0 0 0   40 Sith-Hexer  
94 Ente-Heal 0 0 0 0 0   65 Kommando  
95 Magoll 0 0 0 0 0   21 Sith-Juggernaut  
96 Dorgo 0 0 0 0 0   24 Söldner  
97 Xafeek 0 0 0 0 0   65 Jedi-Wächter  
98 Xoobi 0 0 0 0 0   65 Frontkämpfer  
99 Zataryz 0 0 0 0 0   60 Sith-Marodeur  
100 Zaryen 0 0 0 0 0   32 Sith-Attentäter  
101 Cliqster 0 0 0 0 0   60 Jedi-Schatten  
102 Zanze 0 0 0 0 0   15 Kommando  
103 Zarazaz 0 0 0 0 0   60 Jedi-Hüter  
104 Zylaa 0 0 0 0 0   60 Sith-Hexer  
105 Zylena 0 0 0 0 0   25 Revolverheld  
106 Devani 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
107 Imo'shae 0 0 0 0 0   65 Jedi-Schatten  
108 Shania Namid 0 0 0 0 0   65 Frontkämpfer  
109 Velma'shee 0 0 0 0 0   65 Scharfschütze  
110 Cliqon 0 0 0 0 0   25 Jedi-Wächter  
111 mikefriede 0 0 0 0 0   65 Jedi-Wächter  
112 Sírus 0 0 0 0 0   60 Sith-Juggernaut  
113 Enyalië 0 0 0 0 0   65 Jedi-Schatten  
114 Lusena 0 0 0 0 0   60 Schurke  
115 Foxo 0 0 0 0 0   60 Frontkämpfer  
116 Siccell 0 0 0 0 0   65 Revolverheld  
117 Ame'Semi 0 0 0 0 0   65 Jedi-Wächter  
118 Avorrnas 0 0 0 0 0   58 Jedi-Hüter  
119 Zyankaa 0 0 0 0 0   10 Frontkämpfer  
120 Witlda 0 0 0 0 0   60 Jedi-Gelehrter  
121 Valteness 0 0 0 0 0   60 Revolverheld  
122 Lysogo 0 0 0 0 0   60 Frontkämpfer  
123 Grabierry 0 0 0 0 0   45 Sith-Juggernaut  
124 Grogal 0 0 0 0 0   60 Jedi-Schatten  
125 Mem'noda 0 0 0 0 0   35 Jedi-Hüter  
126 Zastell 0 0 0 0 0   11 Schurke  
127 Zkullz 0 0 0 0 0   12 Powertech  
128 Zamyra 0 0 0 0 0   11 Söldner  
129 Zanyaa 0 0 0 0 0   11 Saboteur  
130 Zamaell 0 0 0 0 0   10 Scharfschütze  
131 Lar'sim'dolgar 0 0 0 0 0   60 Sith-Hexer  
132 Barbârâ 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
133 Maray 0 0 0 0 0   60 Frontkämpfer  
134 L'anna 0 0 0 0 0 Rat 65 Schurke  
135 Tendrâ 0 0 0 0 0   60 Schurke  
136 Wotu 0 0 0 0 0   60 Kommando  
137 Mârcô 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
138 Nayâ 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
139 Ente-DD 0 0 0 0 0   65 Kommando  
140 Amaanda 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
141 Pajeed 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
142 Ayerion 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
143 Shalliaa 0 0 0 0 0   70 Schurke  
144 Donnel 0 0 0 0 0   65 Kommando  
145 Laejla 0 0 0 0 0   70 Kommando  
146 Leonié 0 0 0 0 0   70 Kommando  
147 Aslanna-DD 0 0 0 0 0   60 Jedi-Hüter  
148 Meini-DD 0 0 0 0 0   65 Kommando  
149 Meini-Heal 0 0 0 0 0   65 Schurke  
150 Aslanna-Tank 0 0 0 0 0   60 Jedi-Hüter  
151 Vârel 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
152 Amidahlie-chew 0 0 0 0 0   60 Jedi-Gelehrter  
153 Chîyo 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
154 D'rengn 0 0 0 0 0   60 Jedi-Gelehrter  
155 Nâria 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
156 Xadian 0 0 0 0 0   60 Powertech  
157 Safeek 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
158 Xerxés 0 0 0 0 0   60 Sith-Attentäter  
159 Khâne 0 0 0 0 0   60 Jedi-Schatten  
160 Ezerø 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
161 Jêenâ 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
162 Tatta 0 0 0 0 0   60 Powertech  
163 Ânubis 0 0 0 0 0   60 Sith-Juggernaut  
164 Racton 0 0 0 0 0   65 Jedi-Wächter  
165 Pumpy 0 0 0 0 0   65 Frontkämpfer  
166 Ente-Tank 0 0 0 0 0   65 Jedi-Schatten  
167 Lillith 0 0 0 0 0   65 Jedi-Wächter  
168 Freyani 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
169 Arfaniaa 0 0 0 0 0   60 Jedi-Hüter  
170 Silverthorn 0 0 0 0 0   55 Sith-Marodeur  
171 Xoopy 0 0 0 0 0   65 Sith-Juggernaut  
172 Xooby 0 0 0 0 0   60 Sith-Hexer  
173 Krejia 0 0 0 0 0   65 Jedi-Wächter  
174 Saschawnee 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
175 Hellen 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
176 Sîîna 0 0 0 0 0   60 Kommando  
177 Nuik 0 0 0 0 0   60 Frontkämpfer  
178 Jul'ian 0 0 0 0 0   50 Jedi-Hüter  
179 Sebha 0 0 0 0 0   55 Jedi-Gelehrter  
180 Sophie-Iko 0 0 0 0 0   55 Revolverheld  
181 Gin-Oneechan 0 0 0 0 0   34 Kommando  
182 Casiopaia DD 0 0 0 0 0 Kanzler Die Tempelwächter 65 Jedi-Wächter  
183 Vorina 0 0 0 0 0   Die Tempelwächter 55 Schurke  
184 Mcbeam 0 0 0 0 0   Die Tempelwächter 55 Frontkämpfer  
185 Urlin'thar 0 0 0 0 0   Tempelwächter 60 Jedi-Wächter  
186 Lhethar 0 0 0 0 0 Botschafter Tempelwächter 60 Jedi-Schatten  
187 Tempes't 0 0 0 0 0 Rat Templewächter 65 Jedi-Gelehrter  
188 Asap 0 0 0 0 0   templewächter 65 Jedi-Hüter  
... 21 Charakter gefunden
Gilden-Event Rep.
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Letzter Raid
1 Proteus 0 0 0 0 0 Tempelmeister 55 Jedi-Wächter  
2 Avrenum 0 0 0 0 0 Rat 60 Jedi-Hüter  
3 Jarodsmith 0 0 0 0 0 Templer 65 Revolverheld  
4 Arfana 0 0 0 0 0 Templer 65 Jedi-Gelehrter  
5 Dormian 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
6 Ryumaster 0 0 0 0 0 Botschafter 55 Jedi-Wächter  
7 Warwild 0 0 0 0 0   55 Jedi-Gelehrter  
8 Asaraa 0 0 0 0 0   54 Jedi-Gelehrter  
9 Re'vilok 0 0 0 0 0   60 Jedi-Hüter  
10 Mârcô 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
11 Laejla 0 0 0 0 0   70 Kommando  
12 Meini-Heal 0 0 0 0 0   65 Schurke  
13 Pumpy 0 0 0 0 0   65 Frontkämpfer  
14 Sîîna 0 0 0 0 0   60 Kommando  
15 Casiopaia DD 0 0 0 0 0 Kanzler Die Tempelwächter 65 Jedi-Wächter  
... 21 Charakter gefunden
Gilden-Event Imp.
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Letzter Raid
1 Joneesh 0 0 0 0 0   65 Saboteur  
2 Ratuk 0 0 0 0 0   24 Sith-Juggernaut  
3 Medusa 0 0 0 0 0   32 Sith-Attentäter  
4 Lan'na 0 0 0 0 0   65 Saboteur  
5 Reedia 0 0 0 0 0   50 Söldner  
6 Tyranissos 0 0 0 0 0   60 Sith-Hexer  
7 Jor'al-kel 0 0 0 0 0   60 Sith-Attentäter  
8 Kusa'Ayva 0 0 0 0 0   58 Scharfschütze  
9 Zybal 0 0 0 0 0   55 Sith-Hexer  
10 Xabendo 0 0 0 0 0   65 Sith-Hexer  
11 Monocerus 0 0 0 0 0   65 Sith-Marodeur  
12 Shafeek 0 0 0 0 0   65 Sith-Marodeur  
13 Kobald 0 0 0 0 0   65 Söldner  
14 Vendet'a 0 0 0 0 0   65 Sith-Marodeur  
15 Nilmini 0 0 0 0 0   65 Sith-Marodeur  
16 Morgala 0 0 0 0 0   65 Saboteur  
17 Onatah'Chu'Mana 0 0 0 0 0   65 Saboteur  
18 Mandua 0 0 0 0 0   65 Sith-Hexer  
19 Columba 0 0 0 0 0   65 Söldner  
20 Cheveya 0 0 0 0 0   65 Powertech  
21 Zyankaa 0 0 0 0 0   10 Frontkämpfer  
22 Grabierry 0 0 0 0 0   45 Sith-Juggernaut  
23 Zkullz 0 0 0 0 0   12 Powertech  
24 Zamyra 0 0 0 0 0   11 Söldner  
25 Zanyaa 0 0 0 0 0   11 Saboteur  
26 Zamaell 0 0 0 0 0   10 Scharfschütze  
27 Lar'sim'dolgar 0 0 0 0 0   60 Sith-Hexer  
28 Shalliaa 0 0 0 0 0   70 Schurke  
29 Colomba 0 0 0 0 0   55 Söldner  
... 21 Charakter gefunden
Progress-Gruppe
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Letzter Raid
... 21 Charakter gefunden
Gilden Rat
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Letzter Raid
1 Alunga-danhaty 0 0 0 0 0 Rat 70 Jedi-Gelehrter  
2 Casiopaia DD 0 0 0 0 0 Kanzler Die Tempelwächter 65 Jedi-Wächter  
3 Tempes't 0 0 0 0 0 Rat Templewächter 65 Jedi-Gelehrter  
... 21 Charakter gefunden
OP Gruppe allgemein
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Letzter Raid
1 Proteus 0 0 0 0 0 Tempelmeister 55 Jedi-Wächter  
2 Djuna (Casio Tank) 0 0 0 0 0   65 Jedi-Schatten  
3 Kurtwood 0 0 0 0 0   65 Kommando  
4 Jarodsmith 0 0 0 0 0 Templer 65 Revolverheld  
5 Arfana 0 0 0 0 0 Templer 65 Jedi-Gelehrter  
6 Ryumaster 0 0 0 0 0 Botschafter 55 Jedi-Wächter  
7 Tallulah (Casio Heal) 0 0 0 0 0   65 Kommando  
8 Arfanaa 0 0 0 0 0   65 Kommando  
9 Nofrete 0 0 0 0 0   55 Jedi-Schatten  
10 Klintwood 0 0 0 0 0   65 Kommando  
11 Samoell 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
12 Mârcô 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
13 Meini-DD 0 0 0 0 0   65 Kommando  
14 Meini-Heal 0 0 0 0 0   65 Schurke  
15 Pumpy 0 0 0 0 0   65 Frontkämpfer  
16 Sîîna 0 0 0 0 0   60 Kommando  
17 Nuik 0 0 0 0 0   60 Frontkämpfer  
18 Casiopaia DD 0 0 0 0 0 Kanzler Die Tempelwächter 65 Jedi-Wächter  
19 Mcbeam 0 0 0 0 0   Die Tempelwächter 55 Frontkämpfer  
... 21 Charakter gefunden
no_raids_swtor
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Letzter Raid
1 Redfield/MW 0 0 0 0 0   65 Revolverheld  
2 Thuani'h'x 0 0 0 0 0   65 Kommando  
3 Tobbenoca 0 0 0 0 0   65 Schurke  
4 Mimeteh 0 0 0 0 0   65 Jedi-Hüter  
5 Maza-ska 0 0 0 0 0   65 Schurke  
6 Va'resh 0 0 0 0 0   70 Jedi-Schatten  
7 Mo'lîna 0 0 0 0 0   70 Jedi-Schatten  
8 Sitadia 0 0 0 0 0   65 Kommando  
9 Styxia 0 0 0 0 0   65 Kommando  
10 Leolanie 0 0 0 0 0   70 Jedi-Hüter  
11 Chaqi'Ra 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
12 Jezhiara 0 0 0 0 0   53 Schurke  
13 Apokatzlypse 0 0 0 0 0   1 Söldner  
14 Dee'sana 0 0 0 0 0   65 Jedi-Schatten  
15 Aitame 0 0 0 0 0   65 Revolverheld  
16 Tyoril 0 0 0 0 0   65 Kommando  
17 Tiranu 0 0 0 0 0   65 Revolverheld  
18 Mi'zaru 0 0 0 0 0   65 Jedi-Gelehrter  
19 Malu 0 0 0 0 0 Kanzler Die Tempelwächter 65 Revolverheld  
20 Unicorn 0 0 0 0 0 Kanzler Die Tempelwächter 65 Frontkämpfer  
21 Ibedim 0 0 0 0 0 Kanzler Die Tempelwächter 65 Jedi-Gelehrter  
... 21 Charakter gefunden


Poolcharmanager 0.2 © 2009 - 2020 by GildenDKP
based on EQDKPlus Charmanager by Wallenium